Activiteiten

Grondwerken

 • leveren, verwerken, saneren van zanden en gronden
 • bouwrijp maken van terreinen, bouwputten
 • verzetten, transporteren van grote en kleine hoeveelheden grond
 • graven, aanvullen, verdichten van kabelgrachten, sleuven, putten, sloten, greppels,..
 • opzuigen van de grond voor het vrijmaken en lokaliseren van kabels en leidingen
 • funderingen uitgraven, nivelleren van terreinen, wegen, paden, tankparken
 • ophogingen, dijken, taluds,
 • grondwaterverlaging
 • grondverbetering
 • saneren van bodems en gronden

Grondzuigwagen

Voor het veilig en moeiteloos opzuigen van grond, grind, zand, klei en andere vaste stoffen beschikt ATF over een moderne zuigwagen.

Door de inzet van de zuigwagen wordt schade aan de ondergrondse infrastructuur zoals kabels en leidingen maar ook boomwortels volledig voorkomen. Wij kunnen deze machine inzetten op alle mogelijke sites. Chemische- en Petrochemische industrie, bedrijven, en overheidsopdrachten. De zandzuigwagen voldoet aan de strengste keurings- en veiligheidseisen, zodat hij op elke site (ook in explosiegevaarlijke zones) ingezet kan worden.

Rioleringswerken

 • rioolbuizen met een diameter van 63 tot 2500 mm in PVC, PE, HDPE, (gewapende) beton …
 • overstortputten, toezicht putten, pompputten, kolken
 • drainage, afscheiders, septische putten, zuiveringsinstallaties
 • infiltratie- bufferwaterbekkens, waterlopen
 • koelwater-, bluswater- waswater-, droogweerafvoer- regenwater-, fecaliënleidingen
 • collectorwerken

Verhardingen

Wegen, parkings, laadplatformen, tijdelijke verhardingen, … in verschillende materialen zoals (hand-)asfalt, beton, steenslag, betonplaten, klinkers, tegels, stelconplaten …

Bodemsanering

Bodemvervuiling die een grenswaarde overschrijdt, vormt een gevaar voor de volksgezondheid, ATF verwijdert of isoleert zo’n verontreiniging. De Bodemsanering techniek hangt af van de soort en de mate van de verontreiniging. Er zijn tal van betaalbare oplossingen mogelijk. Vraag ons gerust advies om voor u een oplossing op maat uit te werken. 

Recycling

Verwerken van gewapend en ongewapend beton-, asfalt-, baksteen- en metselwerkpuin tot herbruikbare granulaten.

Zeven gronden

Ter plaatse op de werf op het eigen terrein zeeft ATF producten uit op de gewenste gradaties. Dankzij de combinatie van verschillende zeven en zeefinstallaties krijgt de klant altijd het gepaste resultaat. 

Zeven van steenfracties, zanden en gronden met mobiele zeefinstallaties

 • trommelzeef in twee fracties
 • vlakzeef in drie fractie

B-TOP

Een tussentijdse opslagplaats, voor het stockeren van alle soorten grondpartijen. Door de nauwe samenwerking met de GRONDBANK vzw, een erkende bodembeheersorganisatie, kan u er op rekenen dat alles verloopt volgens de verplichte traceerbaarheidsprocedures. 

Straatmeubilair

ATF verfraait de omgeving met functionele en duurzame elementen zoals banken, fietsstallingen, speeltuigen, bodembescherming, palen, …

Signalisatie

We plaatsen en verhuren de juiste signalisatie- en afzettingsmaterialen zoals diverse verkeers- en omleidingsborden, diverse hekwerken, …